Bit Impeks - Preduzeće za informacioni inženjering

Kontakt

Telefon:
+381 (11) 3477-205
Faks:
+381 (11) 3477-217
e-mail:
info + bitimpeks.rs
web:
www.bitimpeks.rs
Adresa:
Bit Impeks d.o.o.
Ljermontova 13
11000 Beograd
Srbija
 

NexTZUS - podsistemi

Baze podataka u NexTZUS

U NexTZUS identifikovana su dva osnovna segmenta informacionog sistema:

Medicinski segment – deo informacionog sistema koji podržava procese prijema pacijenta na ambulantno i/ili stacionarno lečenje, zbrinjavanje pacijenta i završetak (otpust sa) lečenja;

Administrativni segment – deo informacionog sistema koji podržava procese fakturisanja usluga, upravljanje resursima, knjigovodstvene i računovodstvene poslove.

Medicinski segment u NexTZUS

U okviru Medicinskog segmenta NexTZUS postoje 3 opšta podsistema:

Prijem i otpust pacijenata – na ambulantno i stacionarno lečenje. U ovom podsistemu se vodi registar svih pacijenata i protokol poseta po službama. Pri prvom pojavljivanju, svakom pacijentu se određuje jedinstveni identifikacioni broj koji se kasnije koristi za povezivanje svih relevantnih podataka o lečenju pacijenta u dosije pacijenta. Takođe je potpuno automatizovan šalterski rad i vođenje protokola bolesnika, tako da prestaje potreba za ručnim vođenjem ovih evidencija. Ovaj podsistem je zajednički za celu ustanovu.

Pregled, evaluacija nalaza i lečenje – generalno posmatrajući sva odeljenja (bilo da su ambulantnog ili stacionarnog tipa) imaju odgovarajući set zajedničkih podataka: anamneza, objektivni nalazi, početna i završne dijagnoza, ishod lečenja itd. Ovi podaci se beleže u gore pomenuti protokol bolesnika. Nadalje za svaku medicinsku oblast postoji set posebnih podataka koji pored standardnih tipova, mogu biti i multimedijalni (slike i video snimci). Ovi posebni podaci se beleže u namenske medicinske kartone (oftalmologija, kardiologija, hirurgija itd.) koji se u informacionom sistemu mogu implementirati i u posebne baze podataka od interesa užem krugu korisnika.

Izrada naloga za fakturisanje – Pored standardnih lekarskih izveštaja o toku i ishodu lečenja, bitan segment jedinstvenog informacionog sistema zdravstvene ustanove čini i izveštaj o pruženim uslugama, datim lekovima i utrošenom medicinskom materijalu – nalog za fakturisanje. On predstavlja osnov po kome se automatski generišu fakture organizacijama za zdravstveno osiguranje i drugim obveznicima plaćanja zdravstvene zaštite. Zgodna osobina NexTZUS-a je da podržava kreiranje tzv. setova usluga, koji predstavljaju transliteraciju s jedne strane medicinske doktrine i tehnologije dijagnostifikovanja i terapeutskog tretmana pacijenta, a s druge strane propisanog (ugovorenog) cenovnika zdravstvenih usluga, lekova i medicinskog materijala.

Realizacija ova 3 podsistema stvara mogućnost za formiranje potrebnih evidencija za automatizovano, potpuno i precizno dobijanje izveštaja o popunjenosti kapaciteta, medicinske statistike, kao i polaznu osnovu za istraživački rad i analizu uspešnosti primene pojedinih metoda lečenja.

Administrativni segment u NexTZUS

U okviru administrativnog segmenta NexTZUS postoje sledeći podsistemi:

Fakturisanje – ovaj podsistem predstavlja sponu između medicinskog i administrativnog segmenta. U njemu su pored automatizovane izrade faktura podržane funkcije grupnog fakturisanja usluga, dofakturisanja usluga zbog retroaktivnog povećanja cena i generisanje naloga za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu.

Održavanje opreme – ovaj podsistem podržava vođenje evidencije medicinskih aparata i druge opreme, preventivnog i redovnog održavanja i praćenje rada tehničke službe.

Kadrovi – ovaj podsistem održava kompletnu kadrovsku evidenciju sa svim relevantnim podacima iz radnog dosijea, sa mogućnošću proširenja skupa podataka od interesa za medicinsko i nemedicinsko osoblje.

Ekonomsko-finansijski poslovi – ovaj podsistem je implementiran preko našeg paketa NexTBIZ za poslovne sisteme. U njemu su podržane funkcije finansijskog knjigovodstva i operative, robnog i materijalnog knjigovodstva, vođenje evidencije i obračun osnovnih sredstava i sitnog inventara, obračun zarada radnika i blagajničko poslovanje.

Početak strane

© 2013 Bit Impeks d.o.o.