Bit Impeks - Preduzeće za informacioni inženjering

Kontakt

Telefon:
+381 (11) 3477-205
Faks:
+381 (11) 3477-217
e-mail:
info + bitimpeks.rs
web:
www.bitimpeks.rs
Adresa:
Bit Impeks d.o.o.
Ljermontova 13
11000 Beograd
Srbija
 

NexTBIZ
Poslovni informacioni sistem

Šta je NexTBIZ?

NexTBIZ je integrisan set kompjuterskih programa koji automatizuju niz poslovnih procesa i funkcija:

Sistem je realizovan korišćenjem NexT™ IS tehnologija razvijenih u Bit Impeksu na Micorosft Windows™ platformi.

Organizacija NexTBIZ

Kome je namenjen NexTBIZ?

NexTBIZ je namenjen onima koji od informacionog sistema očekuju:

Preciznost – tačnu, pravovremenu i sveobuhvatnu informaciju

Intuitivnost – lakoću korišćenja i učenja pojedinih funkcija programa

Pouzdanost – minimalni otkazi hardvera i softvera i brz oporavak i zaštitu podataka od neovlašćenog korišćenja

Upravljivost – samostalno podešavanje sistema u skladu sa sopstvenim poslovnim pravilima i samostalno kreiranje posebnih izveštaja

Skalabilnost – razvoj u skladu sa rastom poslovnog sistema i napretkom informacionih tehnologija

Sigurnost – off site i on site tehničku podršku i isporuku novih verzija programa prilagođenih promenama propisa

U zavisnosti od obima posla i organizacije poslovnog sistema, program se isporučuje u Lite, Professional ili Enterprise verziji. Sistem se može u potpunosti instalirati na samo jednom računaru, na lokalnoj mreži računara ili na kompanijskoj računarskoj mreži. Korisnici ovog sistema su mala i srednja preduzeća i radnje, obrazovne institucije, državni organi, ustanove i velike kompanije.

Kakav je koncept korišćenja NexTBIZ?

Zbog čestih promena zakonskih propisa i stalnog trenda rasta informacionih potreba korisnika, sistem poseduje mnoštvo parametara preko kojih se upravlja ponašanjem aplikacije i njenim izgledom, počevši od održavanja raznih poreskih stopa, tarifa, koeficijenata, preko definisanja vrste i organizacije dokumentacije koja se knjiži, pa sve do izmene izgleda pojedinih ekranskih formi i izveštaja ili čak realizacije specifičnih izveštaja. Ovim se omogućuje da korisnici u velikoj meri samostalno prilagođavaju pojedine funkcije programa svojim potrebama bez prisustva stručnog informatičkog kadra.

S druge strane, NexTBIZ je potpuno integrisan sistem sa implementiranim standardnim knjigovodstvenim i računovodstvenim evidencijama. Međutim, sve poslovne promene u sistemu imaju na kraju posledicu neke finansijske promene. Da bi se obezbedila konzistentnost sistema, a ujedno i smanjila količina podataka koja se mora unositi na sistem NexTBIZ je opremljen funkcijom za automatsko knjiženje prema pravilima koje sam korisnik specificira i može da menja. Ovaj koncept je prikazan na sledećoj slici:

Koje poslovne funkcije podržava NexTBIZ?

Finansijsko knjigovodstvo – održavanje kontnog plana i pratećih činilaca: partnera, organizacionih jedinica i nosilaca prihoda i rashoda; knjiženje, praćenje i kontrola knjigovodstvene dokumentacije; knjiženje deviznog prometa sa obračunom kurseva i kursnih razlika; finansijski pregledi i izveštaji: analitička kartica, promet knjiženja, sintetika knjiženja, dnevnik knjiženja; automatski start poslovne godine

Finansijska operativa – evidentiranje operativne knjigovodstvene dokumentacije, povezivanje/zatvaranje stavki automatski ili na zahtev; operativni pregledi i izveštaji: odnosi sa kupcima i dobavljačima, izvod otvorenih stavki, pregled očekivanog priliva i obaveza, analiza plaćanja; automatsko generisanje naloga za plaćanje; posebna mogućnost veze sa IS ZOP i automatsko rasknjižavanje izvoda

Obračun i evidencije PDV – potpuno integrisano i usklađeno vođenje evidencija o PDV sa nalozima za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu i automatski obračun periodičnih obaveza za PDV (Obrazac PPDV) i srazmernog odbitka prethodnog PDV.

Robno poslovanje – praćenje nabavke i prodaje robe, veleprodajne i maloprodajne kalkulacije cena, fakturisanje roba i usluga, odgovarajući set izveštaja: analitika i promet, lager liste, popisne liste, obračun poreza, efekti prometa,...

Magacinsko poslovanje – evidencija i praćenje ulaza i izlaza robe i materijala, intermagacinski promet, minimalni, optimalni i maksimalni stokovi,...

Materijalno poslovanje – knjiženje dokumentacije materijalnog knjigovodstva, razne metode izdavanja materijala: prosečna, planska, poslednja nabavna cena i dr, vođenje evidencije sitnog inventara i pojedinačnih zaduženja, klasifikacija i praćenje artikala po neograničenom skupu karakteristika, ...

Proizvodnja – planiranje, izvršenje i obračun proizvodnje, tehnologija rada, lansiranje i praćenje radnih naloga, trebovanja sirovina i poluproizvoda, radne operacije i radne liste

Blagajničko poslovanje – evidentiranje i praćenja poslova blagajni (jedne ili više), nalozi za plaćanje i naplatu, formiranje blagajničkog dnevnika, pregledi i izveštaji

Osnovna sredstva – evidentiranje osnovnih sredstava, vođenje amortizacionih i revalorizacionih grupa, obračun amortizacije i revalorizacije, praćenje kretanja osnovnog sredstva, vođenje promena / kartona osnovnog sredstva

Kadrovska evidencija i obračun zarada radnika – personalna evidencija; organizacija i sistematizacija; samostalno definisanje kategorija primanja; unos i obračun radnih lista, obustava, dodataka, obračun poreza i doprinosa; kompletno štampanje dokumentacije; obračun naknada i drugih ličnih primanja

Plan i analiza – automatsko dobijanje bilansa uspeha i stanja, praćenje i realizacija finansijskog plana i planova prodaje, proizvodnje, nabavke, definisanje posebnih pregleda i izveštaja

NexTBIZ za budžetske korisnike ?

U NexTBIZ sistemu su posebno razvijene funkcije za budžetske korisnike.

Trezorsko poslovanje – Dodela i promena aproprijacija i kvota; zahtevi za preuzimanje obaveza; zahtevi za plaćanje sa i bez preuzete obaveze; praćenje izvršenja budžeta (izveštaja trezora); pregled stanja aproprijacija i kvota; elektronsko povezivanje sa sistemom trezora. Posebno su razvijeni uporedni izveštaji između trezorskih izveštaja i internih evidencija.

Obračun ličnih primanja po osnovu:

Finansijsko knjigovodstvo – održavanje kontnog plana u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu, knjiženje na gotovinskoj ili obračunskoj osnovi, izveštavanje po obračunskoj ili gotovinskoj osnovi. Posebno su razvijene funkcije za automatsko knjiženje obaveza po osnovu ulaznih računa ili obračuna ličnih primanja.

Finansijska operativa – pregled obaveza po dospeću i/ili ekonomskoj klasifikaciji, automatsko generisanje zahteva za plaćanje sa i bez preuzete obaveze i prateće dokumentacije (naredba, rešenja, ...), automatska obrada izveštaja trezora o plaćenim obavezama.

U softverski paket NexTBIZ integrisana je izrada svih propisanih periodičnih i godišnjih izveštaja, obrazaca, specifikacija i isplatne dokumentacije za budžetske korisnike.

Svi propisani obrasci (sprovođenje procedura Trezora, obrasci završnog računa, specifikacije, pojedinačne poreske prijave, PP OPJ, M-UNK i drugi) izrađuju se u formi propisanoj za podnošenje nadležnim organima i predaju se bez dodatne obrade.

Koje su sistemske funkcije NexTBIZ?

Autorizacija pristupa – svaki korisnik se predstavlja sistemu korisničkim imenom i lozinkom. Korisnici mogu biti klasifikovani u grupe i profile, a za svaku grupu korisnika se mogu definisati prava pristupa pojedinim aplikacijama i podacima do nivoa svakog pojedinačnog polja.

Prilagođavanje sistema – NexTBIZ u sebi sadrži čitav niz opštih parametara za prilagođavanje softvera specifičnim potrebama korisnika, kao što je na primer definisanje uticaja dokumenata na stanje artikala u magacinima, načina kalkulacije cena, zaokruživanja vrednosti, itd.

Profilisanje sistema – izgled ekrana i izveštaja se mogu prilagoditi za pojedine grupe – profile korisnika. Tako recimo, magacioneri vide samo količine artikala ali ne i cene, prodavci vide samo prodajne cene, a knjigovođa vidi kompletnu kalkulaciju cena.

Poreski sistem – sistem podržava kreiranje i održavanje više poreskih sistema i tarifnih grupa. U ovoj aplikaciji se prati istorijat kretanja stopa poreza i važeći propisi po regionima i grupama artikala.

Razmena podataka – NexTBIZ je opremljen servisom za replikaciju promena između pojedinih sajtova. Razmena podataka se odvija na zahtev korisnika i mogu se razmeniti svi relevanti podaci, od finansijskog i robno-materijalnog prometa do šifarnika i parametara sistema. Ova mogućnosti se koristi za komunikaciju između centralne baze podataka i udaljenih lokacija. Transport podataka se može obavljati preko Interneta, elektronskom poštom ili magnetnim medijumima.

Integracija sa drugim podsistemima – u NexTBIZ je realizovan interfejs prema drugim modulima aplikativnog softvera, tako da se podaci i izveštaji mogu jednostavno eksportovati u druga okruženja (na primer Microsoft Excel) ili importovati iz XML i ASCII datoteka.

Backup & Restore – korisnik sa glavnog menija aplikacije može pokretati automatizovanu proceduru za snimanje zaštitnih kopija baze podataka, kreiranje praznih baza podataka i vraćanja podataka sa zaštitnih kopija.

Klasifikacija artikala – artikli se mogu slobodno klasifikovati u neograničen broj klasifikacija. Ova mogućnost se koristi za potrebe izveštavanja, određivanja klasifikacionih šifara i standarnih naziva artikala u sistemu. Korisnik samostalno kreira tipove klasifikacija, moguće vrednosti obeležja klasifikacije. Na taj način svaki artikal u sistemu može da ima proizvoljan broj atributa.

Formiranje kataloga – u NexTBIZ korisnik može da kreira i održava razne kataloge artikala. Na primer u katalogu dobavljača se formira lista artikala, proizvođački-dobavljački šifarnici i nazivi artikala, planske cene i sl. Na bazi kataloga i stanja zaliha, mogu se automatski kreirati narudžbenice dobavljačima.

Uslovi prodaje – NexTBIZ podržava kreiranje pravila – uslova prodaje za pojedine kupce u kojima se definišu standardni-ugovoreni rabati po količinama i vrstama artikala, što može značajno da pojednostavi upravljanje prodajom.

Automatsko knjiženje – za svaku robno-materijalnu transakciju se mogu definisati pravila automatskog knjiženja. Ova pravila ili tzv. šeme se dalje koriste u sistemu za "automatsko kontiranje", tako da se značajno može skratiti interni tok dokumentacije i količina podataka koja se unosi u sistem, a s druge strane standardizovati način knjiženja.

Kakvi su sistemski zahtevi?

Programski paket se može instalirati na svim 32/64-bitnim Microsoft Windows operativnim sistemima. Lite verzija koristi Microsoft Access, a Professional i Enterprise verzije koriste Microsoft SQL Server ili Oracle sistem za upravljanje bazama podataka.

Kakva je podrška za korisnike?

Korisnici uz instalacioni disk dobijaju uputstvo za instalaciju i korišćenje programskog paketa. Ovlašćeni distributeri i treneri organizuju on site ili off site obuku korisnika za pojedine funkcije programa. Podrška se može dobiti telefonom, elektronskom poštom ili direktnom modemskom vezom. U slučaju otkaza hardvera i softvera, ekipa stručnjaka stiže na instalaciju za manje od 24 časa. Po želji korisnika organizuju se konsultacije sa ciljem optimalnog korišćenja sistema, daljeg razvoja i povezivanje sa eksternim sistemima.

Početak strane

© 2013 Bit Impeks d.o.o.